Úvod > Naše kurzy > Kompetenční Akademie® TOP Manager

Kompetenční Akademie® TOP Manager

Jediný manažerský program využívající k nácviku virtuální realitu

Uzavřený firemní výcvik

Komplexní výcvikový program vhodný pro manažery obchodních i výrobních firem je koncipován jako sebezkušenostní výcvik, který je rozložen do 5 jednodenních setkání v rozmezí 2 měsíců.

Cílem programu je získání a rozvinutí kompetencí vedoucích pracovníků pro aktivní využívání již získaných znalostí a dovedností jak u sebe, tak u svých podřízených či celých týmů, kterých doposud nebyli schopni plně využívat.

Kompetenční akademie® pro TOP manažery je unikátní výcvikový systém pro vrcholový management. Během 5 jednodenních setkání se klíčoví manažeři naučí novým způsobem využívat vlastních zdrojů (znalostí, dovedností, zkušeností a nápadů) pro strategické řízení týmů, celé firmy a vztahů uvnitř i mimo organizaci. Výcvik jim též zprostředkuje širokou škálu manažerských nástrojů, které se při těchto činnostech využívají. Klíčové oblasti pro uvědomění či získání dovedností se odehrávají v prostředí VIRTUÁLNÍ REALITY.

Užitek pro organizaci: Po absolvování výcviku získá organizace „leadera“ na úrovni nejvyššího managementu, který dokáže efektivním způsobem pracovat se svými postoji a předpoklady pro dosahování strategických cílů. Umí také účinně ovlivňovat postoje a předsudky svých podřízených či lidí mimo organizaci (zákazníci, dodavatelé, veřejnost), které často brání k naplňování firemní vize, poslání a taktických cílů. Ředitel je vybaven strukturou 5 - 15 minut trvajícího „zkompetentňujícího“ rozhovoru se svým podřízeným. Cílem rozhovoru je, že podřízený porozumí své roli při realizaci zadaných úkolů. Je schopen se aktivně zapojovat do jejich řešení a přebírat odpovědnost za výsledek. Účinnost rozhovoru ještě umocní schopnost připojování se v jazyce prostřednictvím NLP typologie a čtení mikro-signálů z tváře druhé osoby. Díky tomu dokážu rozeznávat, zda na vybraný okruh otázek druhý reaguje podle pravdy nebo si vymýšlí. Pro změnu postojů ostatních využívám práce se smyslem a konstrukcí cílového stavu.

Pro práci se strategickým týmem si absolvent odnáší velice efektivní nástroje, jak získat angažované spolupracovníky pro naplnění firemní vize nebo jak již existující management pro klíčové změny restartovat. Pro obzvláště náročné úkoly, které zdánlivě nemají řešení se každý účastník naučí strategii „konstruování řešení“ užitečnou pro definování vize a z ní odvozených cílů společnosti. Klíčovou dovedností je práce s rolováním strategických cílů napříč společností tak, aby jim jednotlivé úrovně snadno porozuměli.

Pro koho je výcvik určen: ředitelé společností, generální ředitelé, majitelé firem, členové nejvyššího vedení a TOP managementu společností i organizací neziskového sektoru.

... „protože si uvědomuji, jak je klíčové, aby se celá firma aktivně podílela na realizaci strategických záměrů a vize“...

Užitek pro TOP manažera jak jej hodnotí účastníci výcviku: Již během výcviku se naučím efektivně definovat zadání pro podřízené tak, aby je uměli správně interpretovat. Budu schopen pracovat s nesouhlasnými postoji mých podřízených i veřejnosti vůči vzniklému zadání. Dokážu vhodně využívat nápady mých podřízených, zákazníků, dodavatelů či veřejnosti k efektivnímu dosažení strategických cílů společnosti. Dokážu v sobě reflektovat užitečnost mých názorů a postojů v porovnání s užitečností pro naplňování vize, poslání, hodnot či strategického cíle společnosti. Pro získání osobní zkušenosti a uvědomění, že každý z nás interpretuje danou situaci po svém, využiji cvičení nejen s Rorschachovým testem ve VIRTUÁLNÍ REALITĚ.

Získám dovednost vést krátký, 5 - 15 minut trvající „zkompetentňující“ rozhovor se svým podřízeným. Cílem rozhovoru je, že podřízený porozumí své roli při realizaci zadaných úkolů. Je schopen se aktivně zapojovat do jejich řešení a přebírat odpovědnost za výsledek. Účinnost rozhovoru ještě umocní moje schopnost připojování se v jazyce prostřednictvím NLP typologie a čtení mikro-signálů z tváře druhé osoby. Díky tomu dokážu rozeznávat, zda na vybraný okruh otázek druhý reaguje podle pravdy nebo si vymýšlí. Naučím se i škálu „jazykových vzorců“ důležitých pro ovlivňování osob při klíčových jednáních. Pro změnu postojů ostatních využívám práce se smyslem a konstrukcí cílového stavu. Jako metodiku pomoci pro práci se strachem, uvolněním či konstruování řešení se naučím využívat prožitek a z něj vycházející nástroj Kotvení. Pro snazší osovjení si těchto technik a rozpoznávání všech symptomů prožitku využiji k nácviku VIRTUÁLNÍ REALITU.

Pro zainteresování strategického týmu při naplňování firemní vize či zaváděním změn využívám znalostí práce s tzv. „členstvím“. To mi umožní efektivně integrovat do strategického týmu lidi, kteří nejsou nadcházejícím změnám či tématům nakloněni, případně nemají dostatek zkušeností. Ovládám novou strukturu vstupů a nastavení efektivních pravidel pro jakoukoliv skupinovou práci, která umožní maximální zapojení jednotlivých účastníků k řešenému tématu. Jsem schopen strategicky řídit postup organizace při plnění zásadních zadání a rolovat tato zadání napříč organizační strukturou firmy. Umím ukázat smysl těchto zadání jednotlivým úrovním organizace tak, aby jej aktivně přijali za své.

Na závěr si pro dosažení certifikace vyzkouším prezentaci vybraného tématu před skupinou lidí v jedinečném programu Virtual Orator ve VIRTUÁLNÍ REALITĚ.

Den 1. pomůže...

...s pochopením sebe samého, s převáděním informací a znalostí v konkrétní a okamžitě využitelné dovednosti a návyky, s odbouráváním předsudků a předpokladů, že něco nejde. Nástroji práce se sebou lze aktivovat sebepoznávací procesy i u druhých osob, které dogmaticky trvají na neužitečných postojích...

Den 2. pomůže...

... s navozením změny v chování a řízení tak , aby vedoucí pracovníci se svými podřízenými pracovali efektivně, aby u nich dokázali podněcovat aktivní zájem o odvádění kvalitní práce – vlastní zodpovědnost, angažovanost a sebe motivace. Těchto metod lze využívat nejen při interních jednání, ale i vůči veřejnosti...

Den 3. pomůže...

...s pochopení chování osob dle jednotlivých typů tak, abyste si s ostatními lépe rozuměli, chápali jejich pohnutky a principy jejich chování. Pak bude pro Vás výrazně snazší s ostatními navázat spolupráci, prostřednictvím druhých osob dosahovat lepších výsledků a v neposlední řadě i lépe zvládat konflikty či jim ideálně předcházet

Den 4. pomůže...

... s výcvikem vedoucích pracovníků, jak pracovat na zavádění změn jinými technikami, než jsou tradiční direktivní a represivní metody. Jak funguje koncept členství a jeho moc nad jednotlivými členy a jak jí využít pro tvorbu maximálně výkonných projektových týmů.

Den 5. pomůže...

... s ukotvením získaných znalostí a dovedností prostřednictvím jednodenního workshopu, na kterém si sami jako jeho účastníci určí oblasti, se kterými potřebujeme ještě pomoci, co si chceme procvičit tak, abychom dokázali vše aktivně ve své práci využívat. Na závěr si každý z nás sestaví svůj akční plán používání užitečných nástrojů a metod v praxi.

Pro více informací nás kontaktujte: ondrej.chromy@holistic-management.cz

Jak se absolvování výcviku dívá jeden z účastníků...